GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
Aktualności o wiatrakach
  1. T&T Capital SP .Z O.O : KRS -0000303276
Spółka została zarejestrowana 7 kwietnia 2008 roku.
Prezesem spółki jest Tadeusz Oblacewicz.
W czasie od 7.04.2008 roku do 23.04.2009 roku członkiem zarządu i udziałowcem     ( w wysokości 10 % ) był Tomasz Jaworski.
Mazurski Wiatr Sp. z o. o : KRS 0000326802 .
Spółka została zarejestrowana 27 marca 2009 roku.
      Prezesem  spółki jest Tadeusz Oblacewicz
W czasie od 27.03 2009 roku do 22.01.2010 roku członkiem zarządu i udziałowcem    ( w wysokości 10 %) był Tomasz Jaworski
 
 
 
2. WAG S.C A.Walter&J.Gróndwald – brak informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
Panowie A. Walter i J. Gróndwald są także członkami zarządu spółki Speed Wind Sp. z o.o. ( KRS 0000326679) Warszawa ul. Obrońców Tobruku 26/8, do której przenieśli prawa do decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla inwestycji polegającej na budowie razem 6 turbin wiatrowych w obrębach Śniepie, Borki i Bajtkowo gmina Ełk.
Na uwagę zasługuje także członkowstwo w spółkach :
Eneo-Besta sp.z o.o.( KRS 0000014238) Wrocław, ul. Strzegomska 55 E/F – prezes 
      Arkadiusz Błaszczak( dawna nazwa spółki Polwind ; Warszawa ul. Belgradzka 18/41– 
      prezes zarządu Leon Rybczyński)
      Generic sp. z o.o. ( A.Walter – prezes zarządu)
      Contino Alfa sp. z o. o.
      Contino Gamma sp. z o.o.
      
    
 
 
3.      Istniejąca elektrownia wiatrowa w Kosinowie
    Decyzja środowiskowa została wydana 15 października 2007 firmie POLWIND Sp. z o.o.
    (KRS 0000014238) z siedzibą w Warszawie ul. Belgradzka 18/41- prezes zarządu Leon
    Rybczyński. Wniosek z upoważnienia podpisał Andrzej Walter.
    Pozwolenie na budowę fundamentu pod wieżę elektrowni wiatrowej zostało wydane 19
    grudnia 2007 roku firmie RELON Spółka z o. o (KRS 0000284954) w Warszawie ul.  
   Włodarzewska 4/9 – prezes zarządu Leon Rybczyński
   Pozwolenie na budowę w dniu 28 maja 2008 roku zostało przepisana na RQD WIND spółka
   z o. o ( KRS 0000293632) w Warszawie ul. Włodarzewska 4/9. Prezes zarządu – Asko
   Sjoerd Kampinga, prokura samoistna – Leon Rybczyński
   Dnia 27 maja 2009 roku Powiatowy Inspektor Budowlany w Ełku udzielił spółce RQD
   WIND pozwolenia na użytkowanie fundamentu pod wieżę elektrowni  wiatrowej.
 
    Wiatrel Poland Sp. z o.o. ( KRS 0000301677) Warszawa ul Włodarzewska 4/9 – prezes Leon
    Rybczyński. Spółka ta jest zainteresowana budową farmy wiatrowej w gminie Prostki.
 
 
4.       Dipol s.c. I.S.P. Gościniak Pruszcz Gdański ul. Chrobrego 6
W protokole nr 2/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy Ełk można przeczytać:.” Wójt przedstawił zdjęcia z wizyty Radnych na farmie wiatrowej w gminie Suwałki. Podinspektor Monika Szczepanik omówiła przedstawioną prezentację. Była to farma wiatrową wybudowana przez firmę Dipol. Na zdjęciach pokazane było jak zwierzęta podchodzą bezpośrednio pod wiatraki, a także zwarta zabudowa mieszkaniowa - 400m od wiatraków. Radni przyznali, że wiatraki pracowały bardzo cicho(a co na to mieszkańcy ? - http://gizycko.wm.pl/91708,Dudnienie-skrzydel-przez-cala-dobe.html)
 Pan Sławomir Gościniak wyjaśnił, że wiatrak włącza się przy prędkości 3 –4 m/s na wyłącza przy prędkości 25 m/s. Wójt wspomniał także, że gmina Suwałki dzięki temu, że uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający wybudowanie wiatraków bardzo się rozwinęła, właśnie dzięki wpływom z wiatraków.(a co na to Naczelny Sąd Administracyjny ? http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/zwrot-podatku-za-wiatraki/6236714)
    Na terenie naszej gminy planowane jest wybudowanie 15 wiatraków, co również    
   może (,a MOŻE wylądują u nas kosmici?)  przynieść duże wpływy z podatków.
   Najpierw jednak zostanie podpisane porozumienie, określające szczegółowe
   warunki współpracy..” Sławomir Gościniak wyjaśnił (…), a więc jeśli nie
   uchwalimy planu w najbliższym czasie ( jak widać mamy nowego radnego )
   prognozowane przez Wójta wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od
   nieruchomości przepadną ( mały szantaż ?)
W dniu 1 lutego 2011 Wójt Gminy Ełk podpisał z powyższą spółką porozumienie w którym zapisano w pkt.3. „Gmina zobowiązuje się do bezzwłocznych działań administracyjnych należących do jej kompetencji, a mających na celu uzyskanie wymaganych uzgodnień, zgód, zezwoleń , nabycie wymaganych praw i innych decyzji będących w jej gestii.
W pkt. 1 zapisano; (inwestor)”… zobowiązuje się; dostosowanie do nawierzchni asfaltowej(…..) około 500 m oraz (…)długości około 850m. Tymczasem w Gazecie Olsztyńskiej Wójt Gminy Ełk obiecywał mieszkańcom „.. Firma realizująca inwestycję zmodernizuje ok. 15 km dróg..”
Nie wymaga to chyba żadnego komentarza !!!
 
2. „ Park Elektrowni Wiatrowych – Ełk”- inwestor T&T Capital Sp. zo.o.
- 28 lutego 2011 roku  Rada Gminy Ełk przyjęła Uchwałę nr IX/53/2011 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w obrębach Talusy, Rękusy, Pistki w gminie Ełk w celu lokalizacji na w/w terenie farmy wiatrowej i kopalni gliny.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie jako organ uzgadniający, negatywnie zaopiniował prognozę oddziaływania na środowisko. W piśmie WOPN-OON.424.1.10.2011 TB, skierowanym do Wójta Gminy Ełk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska napisał: ”.. Przedłożona prognoza nie wyczerpuje obligatoryjnego zakresu informacji(…), nie uwzględnia również uwag zawartych w pismach RDOŚ ( znak; RDOŚ-28-WOPN-6632-0003-073/09/tb), dotyczących szczegółowości prognozy. Opracowanie nie zawiera żadnych wyników badań monitoringowych w miejscu planowanej inwestycji. Brak jest jakiejkolwiek informacji na temat wykorzystania przestrzeni przez ptaki i nietoperze - grup najbardziej narażonych na negatywny wpływ farm wiatrowych. Prognoza nie wyczerpuje kwestii oddziaływania farm wiatrowych na walory krajobrazowe. Brak jest rzetelnej oceny turbin jako dominanty krajobrazowej (…) Brak jest wizualizacji krajobrazowej i rzeczywistego oddziaływania na walory krajobrazowe. Brak jest analizy wariantów planowanych zamierzeń inwestycyjnych jak również analizy oddziaływań skumulowanych.(…) W związku z powyższym przedstawiona prognoza nie pozwala na pozytywne zaopiniowanie, ze względu na brak możliwości określenia skali planowanej farmy wiatrowej na środowisko, w tym na sieć obszarów Natura 2000 oraz brak podstaw do wykluczenia znaczącego negatywnego oddziaływania..”
Zgodnie z założeniem ustawodawcy w ramach sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, należy przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, aby już na początku procesu planowania wykluczyć lokalizacje niektórych inwestycji na danym terenie.
Rada Gminy Ełk nie uwzględniła opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na etapie zmiany Studium i Wójt Gminy Ełk przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 30 września Rada Gminy Ełk przyjęła Uchwałę nr XIX/131/2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Talusy, Rękusy, Pistki w gminie Ełk w celu lokalizacji na w/w terenie farmy wiatrowej i kopalni gliny. Plan przestrzennego zagospodarowania został przyjęty, chociaż ponownie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pismo: WOPN-OON.4240.1.26.2011.tb)  zaopiniował go negatywnie pisząc: „…Autor prognozy formułuje hipotezę co do ryzyka kolizji myszołowa z turbinami oraz utraty siedlisk lęgowych żurawia. Ponadto przypuszcza się, że planowana inwestycja może oddziaływać negatywnie na awifaunę obszaru Natura 2000- Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Ograniczony termin obserwacji nie pozwala wykluczyć negatywnego oddziaływania na ugrupowania ptaków w rejonie Rezerwatu Zdedy, zwłaszcza na żurawie w okresie jesiennym, kiedy to teren ten stanowi żerowisko i zlotowisko dla tego gatunku ( około 3000 osobników)(…) prognoza zakłada również obecność na tym terenie bielika, orlika krzykliwego, kani rudej i kani czarnej. Ze względu na brak przeprowadzenia badań nietoperzy, prognoza w żaden sposób nie odnosi się oraz nie pozwala wykluczyć znaczącego negatywnego oddziaływania na tę grupę zwierząt. (…) W kontekście prowadzonej procedury zupełnie niezrozumiałym jest zapis „ analiza przestrzenna wykazuje, że większość terenów objętych screnningiem, na skutek znaczącego udziału dużych zadrzewień nie nadaje się do lokalizacji elektrowni wiatrowych” Sugeruje to raczej zaniechanie dalszego postępowania zmierzającego do realizacji ustaleń planu. (…) W odniesieniudo oddziaływania na krajobraz prognoza jasno formułuje wniosek, iż „ realizacja ustaleń projektu planu wpłynie znacząco na obecne walory krajobrazowe terenu opracowania, w przypadku realizacji elektrowni wiatrowej wpłynie to też na tereny sąsiednie, objęte ochroną krajobrazu. W związku z powyższym przedstawiona prognoza nie pozwala na pozytywne zaopiniowanie, ze względu na brak możliwości określenia skali planowanej farmy wiatrowej na środowisko, w tym na sieć obszarów Natura 2000 oraz brak podstaw do wykluczenia znaczącego negatywnego oddziaływania..”
W tym przypadku Rada Gminy również nie uwzględniła zastrzeżeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przyjęła projekt planu zagospodarowania przestrzennego.
Do w/w planu Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom” złożyło uwagi i zastrzeżenia, nie zostały one jednak uwzględnione przez Wójta i radnych Gminy Ełk. Odnosząc się do kolejnych uwag uzasadniano ich odrzucenie zgodnością z prawem i uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Uwagi nieuwzględnione przez Radę Gminy Ełk Wojewoda Warmińsko-Mazurski uznał za zasadne i podjął decyzję o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Nr XIX Rady Gminy Ełk (..)wnosząc o stwierdzenie nieważności i wstrzymanie wykonania uchwały.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bardzo krytycznie odniósł się również do decyzji Środowiskowej wydanej 5 czerwca 2009 roku przez Wójt Gminy Ełk dla w/w przedsięwzięcia. „…Nieznane zatem pozostają przesłanki, na podstawie których organ wykluczył możliwość negatywnego oddziaływania i wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ? Decyzja ta w sposób nieprecyzyjny i lakoniczny określa zakres monitoringu porealizacyjnego –„ prowadzenie przez okres 2 lat obserwacji i ewidencji śmiertelności” – co determinuje brak możliwości zbadania i pełnej weryfikacji oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko”.
 
 
 
 
3. Farma Wiatrowa – inwestor WAG Sp. c A. Walter & J. Gróndwald
-  22 maja 2009 roku Wójt Gminy Ełk wydał decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie 7 turbin wiatrowych
- 16 marca 2011 roku Wójt Gminy Ełk wydał decyzję o warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie czterech siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda, na działkach nr 15/2, 15/3, 15/11 w obrębie Śniepie oraz na działkach nr 3/2 i 8/4 w obrębie Borki, gmina Ełk dla WAG Sp. c A.Walter & J.Gróndwald
- prawa do decyzji o warunkach zabudowy zostały przeniesione na Speed Wind
- dnia 13 grudnia 2011 roku Starosta Ełcki wydał pozwolenie na budowę turbin wiatrowych na wniosek Speed Wind złożony 5 grudnia 2011 roku. Niestety pozwolenie zostało wydane mino braku warunków przyłączenia do sieci. ( uzyskano je dopiero 21 12,2011 r.)
Pozwolenie na budowę fundamentu pod elektrownie wiatrowe zostało wydane po 8 dniach od złożenia wniosku przez inwestora. Jak wytłumaczyć fakt, że Wójt Gminy Ełk pismem z dnia 5 grudnia 2011 roku poinformował Stowarzyszenie, że pozwolenie na budowę zostało już wydane, podczas, gdy tego dnia inwestor dopiero złożył wniosek?
- dnia 29.09.2011 Wójt Gminy Ełk wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla W.A.G. Andrzej Walter & Jan Gróndwald dla inwestycji polegającej na budowie „Farmy Wiatrowej” na działkach o nr geod. 201/8 i 163/3 w obrębie Bajtkowo, gmina Ełk.
- prawa do decyzji o warunkach zabudowy zostały przeniesione na Speed Wind
- dnia 2. 02. 2012 roku Starosta Ełcki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę 2 wież siłowni wiatrowych na działkach o numerach geodezyjnych 163/3 201/8 położonych w obrębie Bajtkowo, gmina Ełk na wniosek Speed Wind, chociaż do dnia dzisiejszego spółka nie uzyskała warunków podłączenia do sieci..
W lutym i marcu 2011 roku w Gazecie Olsztyńskiej ukazały się wywiady z Wójtem Gminy Ełk, w których Wójt obiecywał milionowe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków od farm wiatrowych. Miało to być 200 tys. zł od elektrowni wiatrowej. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 znalazł się zapis o wzroście przychodów gminy o 10,2 % z tytułu podatków od wiatraków, czyli około 100 tys. od wiatraka. Na lata następne w projekcie zapisano 5,5% wzrost przychodu z tytułu podatku od wiatraków ( czyli około 50-60 tys. zł). Na nasze pytanie skierowane do Wójta Gminy Ełk w jaki sposób to obliczono nie uzyskaliśmy niestety odpowiedzi. Wprost przeciwnie odpowiedź brzmi : „.. roczny dochód gminy z tytułu podatku od nieruchomości, dotyczący elektrowni wiatrowych będzie możliwy do ustalenia w momencie złożenia przez podatnika informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w której wykaże wartość budowli. Aktualna stawka podatkowa wynosi 2 % wartości budowli. Kwota ewentualnego zmniejszenia subwencji wyrównawczej nie jest obecnie możliwa do wyliczenia, ponieważ nie jest znany dochód gminy po zwiększeniu wpływów z tytułu przyszłych podatków od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Koszty jakie poniosła gmina w związku z projektowanymi elektrowniami wiatrowymi wyniosły 187 ty. zł. Na rok 2012 nie planuje się wydatków związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych na terenie gminy .” Jak widać w ciągu roku wysokość przewidywanego podatku zmniejszyła się czterokrotnie. Po zmniejszeniu lub całkowitej utracie „janosikowego”, odliczeniu kosztów gminy, wypłaty odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości i corocznym zmniejszaniu podatku z tytułu amortyzacji będziemy jako podatnicy dopłacać do tak „korzystnego biznesu”, który chcą nam zafundować Radni Gminy Ełk razem z Wójtem. W nagrodę za kilkanaście lat będziemy mogli ponieść koszty utylizacji elektrowni wiatrowych, bo przecież inwestor nie tworzy funduszu na rozbiórkę farmy wiatrowej. Wobec tego pytamy : kto za to zapłaci ? rolnik, który pozwolił na swoim terenie postawić wiatraki, czy zrobi to gmina na koszt podatników, jakimi są mieszkańcy ?
Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=