GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
GMINNE WIATRAKI-Aktualności
1. „Park Elektrowni Wiatrowych – Nowa Wieś Ełcka” – inwestor Dipol s.c. I.S.P. Gościniak
 
- 1 lutego 2011 roku Rada Gminy Ełk przyjęła Uchwałę Nr VIII/51/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębach Nowa Wieś Ełcka, Mącze, Mąki, Malczewo, Szarejki, Rostki Bajtkowskie, Ciernie, Niekrasy, Bajtkowo, Karbowskie, Talusy zwanego „Parkiem Elektrowni Wiatrowych – Nowa Wieś Ełcka” w gminie Ełk
- 21 czerwca 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny ( II SA /O1 294/11) stwierdził nieważność uchwały i orzekł, że w/w uchwała nie podlega wykonaniu.
- 6 lipca 2011 roku Rada Gminy Ełk podjęła Uchwałę Nr XVI/99/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ełk dla fragmentu obejmującego część obrębów: Nowa Wieś Ełcka, Mącze, Maki, Malczewo, Szarejki, Rostki Bajkowskie, Ciernie, Niekrasy, Bajtkowo, Karbowskie, Talusy .
Do w/w wymienionego studium Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom” złożyło uwagi  i zastrzeżenia.
 
2. „ Park Elektrowni Wiatrowych – Ełk”- inwestor T&T Capital Sp. zo.o.
- 5 czerwca 2009 roku Wójt Gminy Ełk wydał decyzję środowiskową dla w/w przedsięwzięcia
- 30 września  Rada Gminy Ełk przyjęła Uchwałę nr XIX/131/2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Talusy, Rękusy, Pistki w gminie Ełk w celu lokalizacji na w/w terenie farmy wiatrowej i kopalni gliny.
Do w/w planu Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom” złożyło uwagi i zastrzeżenia, nie zostały one jednak uwzględnione przez Wójta i radnych Gminy Ełk. Odnosząc się do kolejnych uwag uzasadniano ich odrzucenie zgodnością z prawem i uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
W odpowiedzi na nasz wniosek w sprawie unieważnienia w/w uchwały Wojewoda Warmińsko-Mazurski napisał: „… Zarzuty Stowarzyszenia odnoszące się do naruszenia art.20 ust 1 (….), polegające na uchwaleniu planu, mimo jego niezgodności ze studium (…),znajdują częściowe uzasadnienie, biorąc pod uwagę treść rozdziału V poz. 6.2.13 Studium, gdzie zastrzega się, iż lokalizacja elektrowni wiatrowych nie może negatywnie wpływać na lokalne zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe i na szlaki migracyjne zwierząt. Tymczasem z prognozy oddziaływania na środowisko wynika, iż taki negatywny wpływ nie jest wykluczony, ale jest prawdopodobny, szczególnie gdy chodzi o walory krajobrazowe. (….) Natomiast co do głównego zarzutu (…), dotyczącego nieprawidłowości w sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko, to należy stwierdzić, iż zastrzeżenia te w znacznym stopniu pokrywają się z zastrzeżeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. (…) Organ nadzoru podjął decyzję o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Nr XIX Rady Gminy Ełk (..)wnosząc o stwierdzenie nieważności i wstrzymanie wykonania uchwały.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na nasze zastrzeżenia i uwagi do w/w planu i prognozy napisał : „…Większość uwag i wniosków Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie prognozy oddziaływania na środowisko jest zbieżna z przedstawionymi przez Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom”. (…) Należy domniemywać, iż przedstawione przez RDOŚ zastrzeżenia i uwagi w aspekcie ochrony środowiska nie zostały uwzględnione przy podejmowaniu uchwały, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…”
 
3. Farma Wiatrowa – inwestor WAG Sp. c A. Walter & J. Gróndwald
- 22 maja 2009 roku Wójt Gminy Ełk wydał decyzję środowiskową dla w/w przedsięwzięcia
- w marcu 2011 roku Wójt Gminy Ełk wydał decyzje o warunkach zabudowy dla w/w przedsięwzięcia
- prawa do decyzji o warunkach zabudowy zostały przeniesione na inną  firmę
- zostało wydane pozwolenie na budowę turbin wiatrowych dla nowego inwestora
 
4. Farma Wiatrowa gmina Prostki – inwestor Wiatrel Poland Sp. z o.o.
- 26 maja Rada Gminy Prostki przyjęła Uchwałę nr IX /41/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Krzywińskie, Olszewo, Nowaki gmina Prostki w celu lokalizacji farmy wiatrowej.
Do w/w uchwały  Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom” złożyło uwagi  i zastrzeżenia.
 
5. Istniejący wiatrak w Kosinowie
 - decyzja środowiskowa została wydana 15 października 2007   firmie POLWIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 - pozwolenie na budowę fundamentu pod wieżę elektrowni wiatrowej zostało wydane przez Starostę Ełckiego 19 grudnia 2007 roku firmie RELON Spólka z o. o w Warszawie
- decyzja ta w dniu 28 maja 2008 roku została przepisana na RQD WIND spółka z o. o w Warszawie.
 - decyzją z dnia 27 maja 2009 roku Powiatowy Inspektor Budowlany w Ełku udzielił spółce RQD WIND pozwolenia na użytkowanie fundamentu pod wieżę elektrowni wiatrowej.
 
Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=